wann d’Mais sat sinn, ass d’Miel batter

⇒ seet een, wann ee glott gëtt, well ee sat ass