hien hat gëschter Owend de Kenki gediebelt

hien hat gëschter Owend ze vill Alkohol gedronk