ech hu just zwou Hänn!

ech kann net alles gläichzäiteg maachen!