hie schwätzt vun der Long op d’Zong!

hie seet riichteraus, wat en denkt