et muss een sech der Decken no strecken

et muss een eens gi mat deem, wat een huet