et gutt mengen an et gutt maachen ass zweeërlee

et gutt mengen an et gutt maachen ass net dat selwecht