d’Mamm sot dem Kand, et soll zoupëtzen, d’Toilette géif gläich fräiginn

d’Mamm sot dem Kand, et soll anhalen, d’Toilette géif gläich fräiginn