ech ginn der gläich en Akkont!

du kriss gläich Streech!