hu mir zesummen d’Schwäi gehitt?

⇒ seet een zu engem, deen ze vill familiär gëtt