en huet sech drugehalen ewéi de Geck un de Bengel

en huet sech ganz vill drugehalen