dee gesäit aus, du mengs, e kréich keng waarm Zopp

dee gesäit gouereg a schappeg aus