soka@pt.lu

um Dill sinn, ier der Däiwel Schung an Huesen unhuet