PWkymeGzDH

Ech schaffen, fir gutt ze liewen.
Ech liewen net, fir ze schaffen.