LzhslC2lKD

Kaum sëtzt en an der Schoulbänk, huet en Ieselsgedanken.
(E geet net gär dran.)