marie-justine.thinnes@education.lu

Dat ass mäi Béier!
Dat sënn meng Kéi! (beim Bauer)