PMuPc30lnN

Wulte bien mais puffte pas.
(Wann engem d’Mëttelen net gi sinn, fir eppes ze maachen)