m.rollerlux@t-online.de

dee kritt de Poppes gefrueden.
= (dee kritt Streech)