Nz2B1Hx3hx

et ass eng krank Dauf
ëmmer huet et eppes, wat net geet (Gesondheet)