m.rollerlux@t-online.de

Wat méchs du haut? Näischt. A Muer? Dat selwecht, ech sinn dann och nach net fäerdeg