PC6jzfp57Z

hie war am belgesch Kongo, wat huet hien do gemaach? Den Afe Kniet an d’Schwänz