si hunn de Bock zum Gäertner gemaach

si hunn ausgerechent deem d’Verantwortung ginn, deen se net hätt däerfe kréien