ech ginn, wuer de Keeser zu Fouss geet

ech ginn op d’Toilette