déi Dommheet ass op seng Kap gaangen

fir déi Dommheet huet hie misse geruedstoen