Vb95Mn1oOG

Kapp kal, Féiss waarm, mécht dee beschten Dokter aarm.