vadams@pt.lu

‘t ass Affaire de goût, sot d’Fra, dunn huet se an d’Seef gebass.