schneiderdelanghe@gmail.com

Wann d’Giedel net gepisst hätt, hätt se den Zuch nach kritt