rocvV9XXEa

Hie war do wéi d’Mëtsch am Buttik
Elo kriss de den Diks geriicht!