rlC0eNhLmG

Du muss deem weisen, wou de Bock d’Lach huet