pR8RTCn3pd

Si sinn e Kapp an en Aasch.
Huet een un dengem Regal gewackelt / un dengem Bam gerëselt?