piesch@pt.lu

Du gees mir op d‘Schlappen.
Du gees mir op de Su.
Ech hu kee Geldschësser.
Et ass gehopst wéi gesprongen.