Nd8AwbAiVk

Kaalwer, déi gutt saufen, brauchen näischt ze friessen.