mizeimes@outlook.com

Kand: Mir ass (et) langweileg …
Mamm: Da géi lee dech op de Réck a spill mat den Zéiwen