mim1973@hotmail.de

‘t ass keen Dëppe sou roosteg, datt et keen Deekel fënnt