m.rollerlux@t-online.de

et ass kee Mann / Maanskärel hir gutt genuch.
si kritt een zu Nouspelt gebak