m.rollerlux@t-online.de

lee emol en Zant zou (= d’Dëppen um Hiel méi no bei et Feier hänken, da geet et méi schnell)