m.rollerlux@t-online.de

hie war am belgesch Kongo, wat huet hien do gemaach? Den Afe Kniet an d’Schwänz