m.rollerlux@t-online.de

et war eng schéi Läich,
also a schéint Begriefnis