m.rollerlux@t-online.de

et Iesse war gliddeg,
ech hu mer et Fudderduch verbrannt