m.rollerlux@t-online.de

kal beim Schaffe ginn
a waarm beim Iesse ginn
dat huet de Patron net gär