m.rollerlux@t-online.de

d’Gras wiisst net méi schnell, och wann s du drun zitts
alles brauch seng Zäit