leoiqZXGSa

Deen do ass souwéisou net dee schäerfste Knäip am Tirang.
Wann den Hond net geschass hätt, hätt en den Hues kritt.
Dir Dammen an Dir Hären, Bannanen hu keng Kären.

Een, dee litt, dee klaut
An een, dee klaut, dee frësst Kanner