JnGXiedMDG

si hunn sech an d’Schnëss geschloen, et gouf Schnëssstécker