jecapub@pt.lu

Kanns dech dréinen a kéieren, wéi s de wëlls, den Arsch bleift ëmmer hannen.