ISEJj5g074

Wann däi Kapp net ugewuess wier, géifs de deen och nach vergiessen.

Hie war ellen ewéi d’Nuecht.