Ikd7OD6NBZ

Déi Wëll, déi lafen am Bësch.
[Krute mir als Kanner gesot, wa mir soten: Ech wëll awer …]