gOQt3tlYZ1

Dat kascht d’Aen aus dem Kapp.
Hues du Tomaten an den Aen?
Bass du vum Lämmes gebass ginn?