Ge65VUH02i

Wann s de enger Geess dat do an d’Ouer schëtts, leeft se domat bis op Paräis.