EOQjijoliJ

Wat däin ass, ass mäin an dat wat mäin ass, ass nach laang net däin!