DP87NrrrZA

Gerëscht si wéi d’Gréidel am Hierscht.
D. h. ‘opfälleg’ Kleeder unhunn, déi net onbedingt zesumme passen.