Denis-k-97@hotmail.com

Ween näischt wot, deen näischt wënnt.
Ween näischt sicht, deen näischt fënnt.